Konsultējam uzņēmumus kopš 1999. gada
Uzņēmējiem, kas vēlas apgūt starptautisko tirgu
Для бизнеса,
Iesakām optimālu risinājumu jūsu biznesam, konsultējam nodokļu jomā, reģistrējam uzņēmumu, kā arī piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus
Noskatieties īsu video!
Uzņēmuma reģistrācija Latvijā 1 dienas laikā
Kas ir svarīgi pirms uzņēmuma reģistrācijas?
Par uzņēmuma dibinātāju var būt viens vai vairāki īpašnieki, ieskaitot ārzemniekus. Šajā gadījumā ir svarīgi noteikt pārstāvības tiesības
Pamatkapitāls var būt samazināts vai pilns. Minimāli nepieciešamā pamatkapitāla summa var būt atkarīga no jūsu biznesa jomas un struktūras
Uzsākot jaunu biznesu, ir svarīgi iepriekš plānot nodokļu slodzi: ko, kad un cik nepieciešams iemaksāt budžetā
Juridiskā adrese var būt gan uzņēmējdarbības vieta, gan īpašnieka dzīvesvieta
Uzņēmuma nosaukumam jābūt atšķirīgam no jau reģistrētajiem un jāatbilst Latvijas Republikas komerctiesību normām
Pareizi izvēlēta juridiskā forma tieši ietekmē nodokļu apmēru, izmaksas un peļņas sadali
01
02
03
04
05
06
Maksimālā nodokļu optimizācija tieši jūsu biznesam
Grāmatvedības un nodokļu konsultācijas
Personīgais grāmatvedis ar tūlītējiem sakariem
Vietējo un ārvalstu darbinieku noformēšana
Dotāciju un subsīdiju saņemšana no valsts
Fondu finansējuma piesaiste
Informēšana par izmaiņām likumdošanā
Komunikācija ar nodokļu institūcijām un pārbaudes bez jūsu līdzdalības
Pilna grāmatvedības uzskaite
Jūsu uzņēmuma grāmatvedības apkalpošana
Piesakieties konsultācijai uzņēmuma reģistrācijas, nodokļu aplikšanas un grāmatvedības jautājumos
Vai vēlaties saņemt jurista atbalstu?
Strādājam kopš 1999. gada
1624 konsultācijas pagājušajā gadā
Integrated Crewing Services
KM Software
NORDSTYLE
OnTarget LABS
Vairāk nekā 7000 uzņēmēju
ir uzticējuši mums savu uzņēmumu reģistrēšanu un apkalpošanu
Noklikšķiniet uz jebkuras vēstules
Mūsu komanda skaitļos
22
Piedāvājam uzņēmumu reģistrācijas pakalpojumus, korporatīvo bankas kontu atvēršanu, grāmatvedības apkalpošanu, uzturēšanās atļaujas noformēšanu, starptautisko nodokļu plānošanu, kā arī citus profesionālus biznesa pakalpojumus.

Mēs esam profesionāļu komanda, kas pazīst un mīl savu darbu
7000+
GADUS
REĢISTRĒJĀM UZŅĒMUMUS
1000+
ATVĒRTI BANKAS KONTI
Dažādās jurisdikcijās, dažādās darbības jomās, klientiem no dažādām valstīm.
Eiropas, Āzijas un starptautiskajiem uzņēmumiem, uzņēmumiem ar ražošanas, transporta, tirdzniecības, IT, servisa, konsultāciju, aģentūru un citu darbību.
Vai vēlaties, lai mūsu komanda palīdz reģistrēt uzņēmumu, optimizē nodokļus un sakārto grāmatvedību?
Piesakieties konsultācijai uzņēmuma reģistrācijas, nodokļu aplikšanas un grāmatvedības jautājumos
Kā mēs palīdzam mūsu klientiem
1. Konsultācija
Mēs izvēlamies optimālu risinājumu, kas atbilst jūsu biznesam
Mēs veicam komercdarbības uzsākšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un daudzpakāpju pārbaudi
ar nepieciešamo dokumentu noformēšanu
Mēs konsultējam jūs par uzņēmuma reģistrāciju, licencēšanu, aplikšanu ar nodokļiem un grāmatvedību
2. Risinājums
3. Sagatavošana
Mēs apkalpojam jūsu biznesa grāmatvedību un risinām juridiskos jautājumus ar ekskluzīviem noteikumiem
5. Apkalpošana
4. Uzņēmuma reģistrācija
Mēs uzsākam jūsu jaunā uzņēmuma reģistrācijas procedūru
Kāpēc jums būs grūti bez jurista atbalsta?
Jums būs jātiek pašam galā ar tādām lietām kā:
Pieteikties konsultācijai uzņēmuma reģistrācijas, nodokļu aplikšanas un grāmatvedības jautājumos
Vai vēlaties saņemt jurista atbalstu?
Vai jūsu biznesam der tāds vai cits uzņēmums, un vai jums ir nepieciešama licence
Uzņēmuma formas izvēle
Kāda uzņēmuma forma ir visizdevīgākā jūsu uzņēmējdarbības veidam
Meklēt pakalpojumu sniedzēju
Kurš uzņemsies atbildību par uzņēmuma reģistrāciju, finanšu pārskatu iesniegšanu un turpmāko apkalpošanu
Darbinieku noformēšana
Kā pareizi noformēt darbiniekus un saņemt līdz 50% no Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma algas izmaksai
Nodokļi
Kā izvairīties no nodokļu pārmaksas un kā optimizēt peļņas nodokli, dividendes un algas
Procesa organizācija
Kā organizēt uzņēmuma reģistrācijas procesu un apkalpošanu īsos termiņos, lai tas neietekmētu darbību
Licencēšana
Rīga
Biroji
Strēlnieku iela 9-6, Riga, Latvia, LV-1010
SIA NIKA BUSINESS CONSULTING
Londona
NIKA BC GROUP LTD
Suite 305 The Queensgate, 1 Queensgate Centre, Orset Road, Grays, United Kingdom, RM17 5DF
Adrese:
12789956
Reģ. Nr.:
Adrese:
40103200570
Reģ. Nr.:
Tālrunis:
Tālrunis:
Договор публичной оферты об оказании услуг
1. Общие положения
Компания «Nika BC Group», представленная на нашем сайте (далее Исполнитель), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой как для физических, так и юридических лиц (далее Заказчик) о нижеследующем:2. Термины и определения
2.1. Оферта – настоящий документ «Договор публичной оферты об оказании услуг», опубликованный надлежащим образом в сети Интернет на веб-сайте Исполнителя.

2.2. Договор Оферты – договор между Исполнителем и Заказчиком об оказании услуг, который заключается посредством акцепта оферты.

2.3. Акцепт Оферты – полное принятие Оферты Заказчиком путем обращения к Исполнителю за оказанием предоставляемых им услуг. Акцепт Оферты создает Договор Оферты.

2.4. Тарифы — действующий систематизированный перечень услуг Исполнителя с ценами, представленный в Прайс -листе Исполнителя.

2.5. Заказчик — лицо, осуществившее акцепт оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг Исполнителя по заключенному Договору Оферты.

2.6. Исполнитель — Компания «Nika BC Group».

2.7. Заказ — поручение Заказчика в письменной и (или) электронной форме, содержащий достоверные сведения, на основании предъявленных документов и информации, необходимых для подготовки документов и для оказания Услуги Исполнителем.


3. Предмет оферты
Исполнитель обязуется по запросу Заказчика и в соответствии с условиями Договора Оферты и текущими Тарифами оказать Заказчику услуги, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Оказать Заказчику услуги надлежащего качества в полном объеме и в согласованные Сторонами сроки.

4.1.2. Обеспечить сохранность предоставленных Заказчиком оригиналов документов, материалов, а также конфиденциальность информации, полученной им в процессе оказания услуг.

4.1.3. Предоставить Заказчику документы, являющиеся результатом оказания услуг по настоящему Договору.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1 Получать от Заказчика необходимые документы и информацию для оказания услуг и полагаться на них без дополнительной проверки.

4.2.2. При необходимости привлекать к исполнению услуг сторонних консультантов, специалистов и экспертов.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить Исполнителю необходимые документы и информацию для оказания услуг. Вся предоставленная информация должна быть достоверна, а документы надлежащим образом оформлены и легитимны.

4.3.2. Оформить доверенности для представления интересов Заказчика, либо лиц, указанных им (при необходимости).

4.3.3. Произвести своевременную и полную оплату услуг Исполнителя.

4.4 Заказчик имеет право:

4.4.1 Запрашивать от Исполнителя информацию о процессе оказания Услуг.

4.4.2 В любой момент в одностороннем порядке отказаться от услуг Исполнителя.

5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуги определяется, исходя из запроса Заказчика и тарифов Исполнителя.

5.2. Оплата может быть произведена:

5.2.1. Путем перечисления на расчетный счет Исполнителя. 5.2.2. Путем оплаты платёжной картой на сайте Исполнителя.

Моментом оплаты считается поступление денежных средств на счёт Исполнителя.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Заказчик несет ответственность за полноту и достоверность информации и легитимность предоставленных Исполнителю документов.

6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание услуг до момента получения оплаты

6.4. Ни однаиз Сторонне понесетответственности заполное или частичное невыполнение своих обязательств, если их невыполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон.


7. Политика отказа от услуг
7.1 После оформления заказа и его оплаты Заказчик имеет право отказаться от услуг Исполнителя и запросить возврат денежных средств.

7.2. В случае отказа от услуг Заказчику необходимо направить письменное уведомление «Отказ от предоставления услуг») на адрес электронной почты info@nikav.lv

7.3 Исполнитель вправе удержать из оплаченной Заказчиком суммы стоимость фактически оказанных услуг на момент получения уведомления на отказ.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Заказчиком и Исполнителем по Договору Оферты или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.3. При невозможности урегулирования спора или разногласия в ходе переговоров заинтересованная сторона должна направить другой стороне письменную претензию с описанием существа допущенного нарушения и разумного срока для его устранения.

8.4. Сторона, нарушившая Договор Оферты, должна устранить допущенное нарушение в течение срока, указанного в претензии или направить отправителю претензии мотивированный отказ в ее удовлетворении в течение 30 (тридцати) дней с момента получения претензии.

8.5. В случае неудовлетворения претензии или неполучения ответа на претензию в течение срока, предусмотренного Договором Оферты, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящая публичная оферта действует на всей территории, где осуществляет деятельность Компания «Nika BC Group» при выполнении любых услуг, если на их выполнение не заключен отдельный договор.

10. Наши реквизиты:
Nika BC Group LTD Рег. номер 12789956

Юр. адрес Suite 305 The Queensgate, 1 Queensgate Centre, Orset Road, Gra ys, UK
Политика конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей
Настоящая Политика Конфиденциальности в отношении обработки и защиты персональных данных пользователей (далее – «Политика») принята и действует в обществе с ограниченной ответственностью «Nika BC Group», (далее — «Компания» или «мы»).

Мы собираем, используем и сохраняем персональные данные, которые Вы предоставляете нам при использовании наших сайтов и мобильных приложений (далее – «сайты») с любого устройства и при коммуникации с нами в любой форме и в соответствии с данной Политикой.

Используя наши сайты и предоставляя нам свои персональные данные Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных в соответствии с данной Политикой.

1. Основные понятия
«Персональные данные» – любая информация, относящаяся к определенному физическому лицу (субъекту персональных данных).
«Обработка персональных данных» – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

2. Данные, которые мы собираем
Мы собираем:
- персональные данные, которые Вы предоставляете нам при заполнении информационных полей на наших сайтах, в том числе при заполнении контактной формы, при подписке на новостную рассылку, при регистрации на мероприятия (вебинары, конференции);

- персональные данные, которые Вы предоставляете при оформлении заявок на приобретение услуг, которые могут предлагаться Компанией;

- технические данные, которые автоматически передаются устройством, с помощью которого Вы используете наши сайты, в том числе технические характеристики устройства, IP-адрес;

- информация, сохраненная в файлах «cookies», которые были отправлены на Ваше устройство, информация о браузере, дата и время доступа к сайту, адреса запрашиваемых страниц и иная подобная информация.


3. Цели обработки персональных данных
Мы обрабатываем Ваши персональные данные исключительно для тех целей, для которых они были предоставлены, в том числе:

- предоставления Вам информации о Компании, наших услугах и мероприятиях;

-коммуникации с Вами, когда Вы обращаетесь к нам;

- предоставления Вам услуг в соответствии со взаимным договором;

- направления Вам наших новостных материалов.

Мы не размещаем Ваши персональные данные в общедоступных источниках.

Мы не принимаем решений, порождающих для Вас юридические последствия или иным образом затрагивающих Ваши права и законные интересы на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных.

4. Общие принципы обработки персональных данных
Компания подчиняет действия по обработке персональных данных следующим общим принципам:

- ограничение цели обработки данных – персональные данные обрабатываются только для установленной здесь цели обработки и использования данных, или для действий, которые очевидно разрешил субъект данных;

- качество и пропорциональность данных – персональные данные максимально правильно и по необходимости обновляются. Персональные данные - соответствующие, относимые, и они не превышают необходимый объем, учитывая цель обработки;

- наглядность–субъектам данныхизвестнаипонятнаинформация, которая необходима для обеспечения честной обработки;

- безопасность – в обработке данных применяются технические и организаторские меры безопасности, соответствующие существующему во время обработки риску, как меры против случайного или незаконного уничтожения информации или случайной потери, изменений, неуполномоченного раскрытия или доступа;

- минимизирование – данные регулярно пересматриваются, с целью удалить данные, которые больше не нужны для осуществления цели обработки.5. Безопасность персональных данных
Для обеспечения безопасности Ваших персональных данных при их обработке мы принимаем необходимые и достаточные правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

6. Конфиденциальность
Информация Ваших персональных данных не будет разглашена третьим лицам, кроме случаев, когда Компания получит Ваше четко выраженное согласие, или же информация будет затребована в соответствии с требованиями правовых норм.

7. Права субъекта персональных данных
Общество уважает Ваши права на пересмотр, исправление, обновление, возражение или другое изменение, удаление предоставленной Компании информации. Для данной цели Вы можете связаться с нами, используя контактную информацию, указанную на данной интернет-странице.

8. Удаление персональных данных

Мы прекращаем обработку Ваших персональных данных:
- при наступлении условий прекращения обработки персональных данных или по истечении установленных сроков;

- по достижении целей их обработки либо в случае утраты необходимости в достижении этих целей;

- по Вашему требованию, если обрабатываемые персональные данные являются
неправомерно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;

- по истечении срока действия Вашего согласия на обработку персональных данных или в случае отзыва Вами такого согласия, если для обработки персональных данных не будет иных правовых оснований, предусмотренных законодательством;

- в случае ликвидации Компании.

9. Файлы Cookies
Мы используем файлы «cookies». Файлы «cookies» – это небольшие текстовые файлы, размещаемые на жестких дисках Ваших устройств во время использования различных сайтов, предназначенные для содействия в настройке пользовательского интерфейса в соответствии с Вашими предпочтениями.

Большинство браузеров позволяют отказаться от получения файлов «cookies» и удаляют их с жесткого диска устройства.


10. Изменение политики конфиденциальности
Данный документ может быть изменен без предварительного предупреждения. Измененная версия политики конфиденциальности, которая опубликована на интернет-странице, заменяет все предыдущие версии политики конфиденциальности. Любые изменения не затрагивают общую политику Компании относительно соблюдения прав субъекта персональных данных.


11. Как Вы можете связаться с нами
Вы можете обратиться к нам с запросом, касающимся обработки Ваших персональных данных, направив нам письмо с темой письма «Запрос о персональных данных» или «Отзыв согласия на обработку персональных данных» (в случае отзыва согласия на обработку персональных данных) на адрес электронной почты info@nikav.lv


12. Наши реквизиты:
Nika BC Group LTD Рег. номер 12789956
Юр. адрес Suite 305 The Queensgate, 1 Queensgate Centre, Orset Road, Gra ys, UK